Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaToshi Toshi
8470 8d54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaagp agp
Bo utrata życia nie jest wcale najgorszą rzeczą, jaka może spotkać człowieka. Najgorsza jest utrata tego, po co się żyje.
— Jo Nesbø
Reposted fromteaholic teaholic viagingerowaa gingerowaa
Smutna ta zupa...
— Bardzo.
8199 93de 500
Byłeś Najlepszym Przyjacielem...
6865 c359 500
:( :( :(
Reposted bynami nami
Tesknie Piesku :(
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson
Reposted fromniewychowana niewychowana viatarczyn tarczyn
2318 d565
Reposted fromdivi divi viatarczyn tarczyn
2845 97cc 500
Reposted fromluksfer luksfer vialabellavita labellavita
3410 db51 500
Reposted fromtfu tfu viatarczyn tarczyn
0555 6f15
Reposted fromrol rol viadontforgot dontforgot
1444 90f9 500
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viadontforgot dontforgot
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
Tęsknię Tropciu


jak wszystkie wspomnienia
są ciut niewygodne
są trochę niewygodne
są takie niewygodne 
— Organek - Mississippi w ogniu
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl